DNI
Hours
Minutes
Seconds

Rządowy program

Mój

Prąd

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 1 02-673 Warszawa Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wzór wniosku (w wersji edytowalnej lub PDF) stanowią załącznik do dokumentacji konkursowej. W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku.​